logo wide

תקנון החזר הפרש עלות פוליסות הביטוח החובה –  קבל הנחה של 35% הנחה בביטוח החובה

בכפוף לאמור, בתנאי ההתקשרות, בתעודת האחריות ובטופס ההזמנה בין הלקוח לבין חברת ל.ד. אוטו אקוויפמנט (1990) בע"מ, משווקת מערכת "הכפתור" (להלן: החברה), יהיה זכאי הלקוח להטבה שתפורט כדלקמן.

הגדרות:

הלקוח –אדם מעל גיל 65, אשר התקשר עם החברה לצורך רכישת מערכת "הכפתור", והמערכת הותקנה ברכבו והוא מקבל שירות פעיל מאת החברה בזמן תקופת קבלת ההטבה.

פוליסת הביטוח בגינה תינתן ההטבה – פוליסת ביטוח חובה לרכב הרשום על שם הלקוח ואשר בו הותקנה המערכת, ואשר עומדת בתוקפה במועד בו זכאי הלקוח לקבלת הזיכוי כמפורט להלן, ואשר נשלחה לחברה עד 30 ימים ממועד התקנת המערכת ברכבו של הלקוח.

המועד בו זכאי הלקוח לקבלת ההטבה – הלקוח יקבל את הזיכוי הכספי בתוך 14 ימי עסקים ממועד התקנת המערכת ובתנאי שמסר לחברה את פרטיו המלאים לצורך ביצוע העברה וכן בכפוף לכך שהעביר את פוליסת ביטוח החובה שלו לדוא"ל החברה: info@kaftor.co.il. המועד האחרון להעברת פוליסת הביטוח יהיה 30 ימים ממועד התקנת המערכת ברכבו של הלקוח, לקוח אשר לא יעביר את התעודה במועד לא יהיה זכאי להטבה.

מהות ההטבות למתקיני המערכת:

לקוח מעל גיל 65 כאמור לעיל, אשר התקשר עם החברה לצורך רכישת מערכת "הכפתור" והמערכת הותקנה ברכבו, יהיה זכאי להשתתפות החברה בהחזר של עד 35% מעלות פוליסת ביטוח החובה של הרכב בו הותקנה המערכת ואשר עומדת בתוקפה בעת התקנת המערכת ברכב הלקוח (להלן: "ההטבה"). ההטבה הינה בגין פוליסת הביטוח הקיימת במועד התקנת המערכת בלבד והינה חד פעמית בשנת ההתקנה.

אופן קבלת ההטבה:

הזיכוי יינתן באופן הבא:

הלקוח יקבל את הזיכוי הכספי בתוך 14 ימי עסקים ממועד התקנת המערכת ובתנאי שמסר לחברה את פרטיו המלאים לצורך ביצוע העברה וכן בכפוף לכך שהעביר את פוליסת ביטוח החובה שלו לדוא"ל החברה: info@kaftor.co.il. המועד האחרון להעברת פוליסת הביטוח יהיה 30 ימים ממועד התקנת המערכת ברכבו של הלקוח, לקוח אשר לא יעביר את התעודה במועד לא יהיה זכאי להטבה.

תנאי לקבלת הטבות:

  • ההטבה ניתנת על ידי החברה ללקוח אשר רכש ישירות מהחברה מערכת וזו הותקנה ברכבו החל מתאריך __________ ועד ליום ____________.
  • רכישת המערכת באמצעות מפיצים שונים לא תזכה את הלקוח במתן ההטבה.
  • ניצול ההטבה מוגבל לרכב אחד הרשום על שם הלקוח.
  • החברה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את מתן ההטבה ולשנות את תנאיה.
  • היה וללקוח חוב כספי לחברה, רשאית החברה לקזז מסכום השיפוי את החוב הכספי שחב הלקוח לחברה, נכון לאותה העת, ובכפוף לכל דין.
  • ההטבה תינתן למצטרפים חדשים בלבד.
  • ההטבה לא תינתן בגין רכבי יוקרה ורכבי אספנות.